Afasiforbundet i Norge

Afasiforbundet i Norge er en brukerorgansisasjon som jobber for at mennesker med afasi (språkvansker) og deres pårørende skal oppnå full deltakelse og likestilling i samfunnet. En av de viktigste oppgavene Afasiforbundet har er å jobbe interessepolitisk for å ivareta rettigheter og bedre hverdagen til personer med afasi.

Afasiforbundet er opptatt av at de som er rammet av en skade eller sykdom får forsvarlig og helhetlig rehabilitering.
Afasiforbundet er medlem i FFO og i Hjernerådet og jobber aktivt med likepersonsarbeid og brukermedvirkning. Afasiforbundet har 26 aktive lokalforeninger rundt omkring i landet, som jobber aktivt for at personer med afasi og deres pårørende skal ha et tilbud om sosialt fellesskap.

Afasiforbundets kontakt i NorVIS er Marianne Brodin.