Hva er NorVIS?

Norsk nettverk for syn og slag (Norwegian Vision in Stroke – NorVIS) ble etablert i 2019 med midler fra Norges Forskningsråd. Etableringen er et ledd i Nasjonal Hjernehelsestrategi (2018-2024).

Hvert år vil om lag 12.000 personer i Norge bli rammet av hjerneslag, og over 60% opplever synsproblemer som følge av dette. Redusert syn øker risikoen for fallulykker, depresjon, redusert livskvalitet og dårligere resultat av rehabilitering. Derfor er det påfallende hvor lite oppmerksomhet syn får i behandling, rehabilitering og oppfølging av denne pasientgruppen.

Selv om de nasjonale faglige retningslinjene for behandling og rehabilitering av hjerneslag anbefaler at synsfunksjonen skal undersøkes og pasienter med synsproblemer følges opp, er ikke synsutredning og synsrehabilitering en del av det nasjonale tilbudet for slagrammede.

Økt oppmerksomhet og kompetanse om synsproblem vil bidra til bedre helse og livskvalitet etter hjerneslag. NorVIS arbeider for at kunnskapsbasert forskning om syn og slag blir tatt i bruk på av tvers av helse- omsorg- og opplæringstjenesten.

Synsforstyrrelser som blir utløst av hjerneslag er ofte usynlige for slagrammede og deres pårørende, og de kan være vanskelige å avdekke for helsepersonell. NorVIS vil bidra til utvikling av gode rutiner og verktøy samt pålitelig informasjon for fagpersoner, pårørende og den slagrammede selv.

NorVIS har en klar målsetting om synsfunksjon skal bli en strukturert del av diagnostisering, behandling og rehabilitering i forbindelse med hjerneslag.

Løsninger knyttet til syn og hjerneslag vil kreve godt samarbeid på tvers av fag, disipliner og sektorer innen helse, omsorg og opplæring. Derfor er NorVIS et tverrdisiplinært nettverk med 36 partnere fra ulike brukerorganisasjoner, kommuner, sykehus og rehabiliteringsinstitusjoner, i tillegg til nasjonale og internasjonale forskere fra ulike fag og disipliner.

Nettverket skal arbeide for bedre kvalitet i helse og omsorg og ved økt tverrdisiplinært samarbeid rundt både klinisk praksis og videre forskning.

NorVIS ledes av initiativtaker professor Helle K. Falkenberg ved Universitetet i Sørøst-Norge.

NorVIS har fire arbeidsutvalg som arbeider med ulike oppgaver og nettverksaktiviteter. Lederne av arbeidsutvalgene sitter i styringsgruppa, og alle arbeidsutvalgene er satt sammen med deltagelse fra ulike partnere.