Synsproblemer er også et symptom på hjerneslag

Last ned plakaten her.

Plutselige synsproblemer kan også være tegn på hjerneslag.

I Norge rammes årlig 12.000 personer av hjerneslag, og om lag 60 prosent av dem får en form for synsproblem som følge av hjerneslaget.

Synsendringer som plutselig tap av syn til en side, i ett øye, eller dobbeltsyn kan være et tegn på akutt hjerneslag og dersom dette oppstår bør man ringe 113.

Når hjerneslaget rammer har man dårlig tid. Tiden det tar fra symptomene oppstår til man har kommet til sykehuset har stor betydning for resultatet av den akutte behandlingen man kan få. Ved akutt hjerneslag forsårsaket av blodpropp kan det gis blodproppløsende medisin for å gjenopprette blodsirkulasjonen i hjernen. Denne medisinen må gis innen 4,5 time etter symptomene oppsto. Men enda viktigere; jo tidligere man får den, jo bedre effekt har den. Ved et akutt hjerneslag som skyldes blodpropp dør det ca 2 millioner hjerneceller per minutt, derfor snakker man om at tid er hjerne.

Ifølge Norsk hjerneslagsregisters årsrapport (2022) fikk rundt 20 prosent av alle slagrammede i Norge behandling med trombolyse, og kun 45 prosent av pasientene ble lagt inn på sykehus innen 4 timer etter symptomdebut. Hovedårsaken til at folk kommer for sent er at de ikke kjenner igjen symptomene som tegn på slag og dermed ikke varsler 113, men heller avventer å ta kontakt.

For å få flere til å kjenne igjen symptomer på hjerneslag har Helsedirektoratet laget en kampanje for å lære folk til å kjenne igjen de vanlige symptomene på hjerneslag. Får du eller noen rundt deg plutselig problemer med å si noe meningsfullt (prate), ansiktsskjevhet (smile), eller problemer med lammelse i en side (løfte), må du ringe 113. Huskeregelen har ført til at flere har kjennskap til symptomer på hjerneslag og ringer 113. Til sammen dekket disse symptomene 66,4 % av alle slagrammede i 2021 (Hjerneslagregisteret 2022).

Dette betyr at over 30% av pasientene hadde andre symptomer i akuttfasen som ikke fanges opp av prate, smile, løfte kampanjen.

NorVIS har ved flere anledninger tatt til orde for å utvide symptomkampanjen slik at den inneholder synssymptomer og jobber aktivt for å opplyse befolkningen og fagpersoner om viktigheten av å ta plutselige synsproblemer på alvor.

Husk at om du selv eller andre rundt deg plutselig får et problem med å prate, smile, løfte eller se, må du ringe 113! Dette rimet kan bidra til at man kommer raskt til sykehus som igjen kan gi tilgang til rask behandling som igjen kan bidra til å redde liv og viktige funksjoner som å kunne prate, smile, løfte og se.