Oslo kommune

Fra Oslo kommune deltar tre ulike etater: sykehjemsetaten, helseetaten og utdanningsetaten (Oslo voksenopplæring Nydalen).

Sykehjemsetaten skal gi personer med behov for heldøgns pleie, rehabilitering og omsorg et best mulig tilbud innenfor de vedtatte politiske, økonomiske og administrative rammer i Oslo kommune. Herfra deltar Sigrid Aketun.

Helseetaten er Oslo kommunes fagetat på helseområdet. Etatens ansvar er allmennlegevakt, tannhelsetjenester, folkehelsearbeid og oppgaver knyttet til omsorgstjenester og psykososiale tjenester. Kontaktperson her er Åse Bergheim ved Forsterket Rehabilitering Aker (FRA).

Oslo voksenopplæring Nydalen er ett av fem sentre for voksenopplæring i Oslo kommune og hører under Utdanningsetaten. Herfra deltar Marina Hjelmås.